Get Adobe Flash player

25. Дневен ред/Покана за заседание на 09.07.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 09.07.2021 год. (петък) от 11:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782.123.52 и ПИ 55782.123.53 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782.47.81 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – кмет на община Искър да представлява Община Искър на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен.

Внася: Кметът на Общината

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър