Get Adobe Flash player

26. Дневен ред/Покана за заседание на 29.07.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 29.07.2021 год. (четвъртък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот (УПИ I-575) и определяне на пазарна цена.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот (УПИ II-1853) и определяне на пазарна цена.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот (УПИ I-643) и определяне на пазарна цена.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ част от тревна площ за поставяне на рекламно информационен елемент тип „билборд“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на План за действие на община Искър в изпълнение на стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.)

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2021 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за периода август – декември 2021 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър