Get Adobe Flash player

27. Дневен ред/Покана за заседание на 27.08.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 27.08.2021 год. (петък) от 10:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Състояние на общинския дълг на общината през 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот (УПИ II-871) и определяне на пазарна цена.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предаване на публичните ВиК активи, собственост на община Искър за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Плевен“ ЕООД.

Внася: Кметът на Общината

 1. Състояния на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревна и дървесна растителност.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на общински План за защита при бедствия на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2021/2022 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Закриване на детска група в с.Писарово, община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет на Кмета на община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2020 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър