Get Adobe Flash player

28. Дневен ред/Покана за заседание на 28.09.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.09.2021 год. (вторник) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ IV-871 с площ 7000 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ V-871 с площ 1000 кв.м. и построена двуетажна нежилищна сграда със ЗП 378 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VI-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VII-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допускане изработване на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) и проект за Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и Парцеларни планове (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за част от землището на гр.Искър, община Искър, област Плевен (Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55782.500.69, 55782.500.70 и 55782.500.71)

Внася: Кметът на Общината

 1. Удължаване срока на Договор № Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна на НТП на ПИ с идентификатор 55782.145.151 и ПИ с идентификатор 55782.145.445, находящи се в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2021/2022 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Сформиране на маломерни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски”, гр.Искър за учебната 2021/2022 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър