Get Adobe Flash player

29. Дневен ред/Покана за заседание на 29.10.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 29.10.2021 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти- общинската собственост в Община Искър през 2021 г.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. по буква „Б“ и допълнение с буква „Г“.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. 4. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена – УПИ VI-1133 гр. Искър.

 

Внася: Кмета на Общината

 

 

 1. 5. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени в землището на гр. Искър.

 

Внася: Кмета на Общината

 

 1. 6. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ микробус IVEKO 50 C15, 22+1 места.

 

Внася: Кмета на Общината

 

 1. 7. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021-2022г.

Внася: Кмета на Общината

 

 

 1. 8. Управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2021 година.

 

Внася: Кмета на Общината

 

 1. 9. Запазване на самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в начален етап в ОУ „Васил Левски“ с. долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. 10. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение  по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,  Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Подготовка на община Искър за работа при зимни условия.

 

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за трето тримесечие на 2021 година.

Внася: Председателя на ОбС

 

 1. Отмяна на Решение № 296 по Протокол № 30 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет относно удължаване срока на Договор № Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с.Долни Луковит.

 

Внася: Председателя на ОбС

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внaсят: Председатели на комисии

 

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър