Get Adobe Flash player

30. Дневен ред/Покана за заседание на 30.11.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.11.2021 год. (вторник) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Изменение на т.2 от Решение № 292 от 28.09.2021 г. на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. по буква „А“ и буква „Б“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена (УПИ I-808).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот-частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура (комуникационн-транспортен план) в обхват ПИ 55782.145.22 и 55782.145.30, м.Боновото, землището на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

Внася: Кметът на Общината

 1. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Искър, област Плевен.

Внася: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 55782.47.64 в землището на гр.Искър, общ.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на план за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Годишна програма за развитие за читалищната дейност в Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър