Get Adobe Flash player

31. Дневен ред/Покана за заседание на 22.12.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 22.12.2021 год. (сряда) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2022 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общинска собственост в Община Искър през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Искър за периода 2014-2020 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на Община Искър за 2020 год. и оклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на Община Искър за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2021 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2022 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър