Get Adobe Flash player

32. Дневен ред/Покана за заседание на 28.01.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.01.2022 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ автобус IVEKO 50 C15, 22+1 МЕСТА.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на Общински план за младежта за 2022 г. на община Искър в изпълнение на разпоредбите на чл. 16 от Закона за младежта.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общинския съвет – Искър, гр. Искър през второто шестмесечие на 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за четвърто тримесечие на 2021 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искъ