Get Adobe Flash player

33. Дневен ред/Покана за заседание на 15.02.2022

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 15.02.2022 год. (вторник) от 12:45 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Учредяване право на ползване върху имот – частна общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на гр.Искър, община Искър.

Вносител: Кметът на общината

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър