Get Adobe Flash player

34. Дневен ред/Покана за заседание на 25.02.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 25.02.2022 год. (петък) от 11:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Застраховане на имоти частна общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Застраховане на имоти публична общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Даване на съгласие на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр.София за учредяване на право на преминаване през общински поземлени имоти в землището на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.35 в землището на с.Долни Луковит, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.60 в землището на с.Долни Луковит, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Искър, област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне за общо и индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за стопанската 2022-2023 год.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Проект на изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Искър за 2021 г.

Внася: Зам.кмет и председател на МКБППМН-Искър

 1. Разходи за погребение (погребален ковчег, превоз на покойника и иззиждане на гроб) за сметка на бюджета на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър