Get Adobe Flash player

35. Дневен ред/Покана за заседание на 30.03.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.03.2022 год. (сряда) от 14:30 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Увеличаване на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Искър.

Вносител: Председателят на комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.04.2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предложение за оптимизиране на утвърдената организационно-управленска структура на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане бюджета на Община Искър за 2022 година.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Възстановяване от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от община Искър месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Възстановяване от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от община Искър месечни обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Използване на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от Община Искър, чрез нейния бюджет съгласно разпоредбите на §60 от ПЗР към ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълване на Решение № 288/27.08.2021 г. по Протокол № 29 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2021 г. на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация за дейността на читалищата в община Искър за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър