Get Adobe Flash player

36. Дневен ред/Покана за заседание на 29.04.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.04.2022 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Актуализация бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Предоставяне безвъзмездно за управление на административно помещение с площ 28.80 кв.м., намиращо се на трети етаж, стая № 313 в административната сграда на община Искър за нуждите на филиал Искър към Дирекция „Бюро по труда“ Долна Митрополия.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2022-2023 г. и определяне на наемна цена.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Информация за изпълнение на договорите по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2022 год. в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2021 г. и изразходваните средства през годината.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър