Get Adobe Flash player

37. Дневен ред/Покана за заседание на 17.05.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 17.05.2022 год. (вторник) от 13:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Определяне представител на Община Искър в комисия за изработване на областна здравна карта на Област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на парична награда на ученик от 12 клас на Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър.

Вносител: Председателят на ОбС

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър