Get Adobe Flash player

38. Дневен ред/Покана за заседание на 31.05.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 31.05.2022 год. (вторник) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Промяна в т.1 в Приложение № 1 на Справка за определяне на базисни наемни цени, определени като начални при провеждане на процедури за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IV-871, кв.38 по плана на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 55782.502.35 в землището на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Искър за периода 2021-2027 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2021 г.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2022 г.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър