Get Adobe Flash player

39. Дневен ред/Покана за заседание на 30.06.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.06.2022 год. (четвъртък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Допълнение в Раздел III б.“Б“ и б.“Д“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции за развитието им през учебната 2022/2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър