Get Adobe Flash player

40. Дневен ред/Покана за заседание на 22.07.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 22.07.2022 год. (петък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Допълнение в Раздел III б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Премахване на сграда общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Реставриране на паметник „Братска могила“ в парк „Костница“ гр.Искър – поставяне на паметни плочи.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Изменение на т.1 от Решение № 402/30.06.2022 г. по Протокол № 41 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Искър за отдаване под наем чрез публичен търг на имот публична общинска собственост.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второ тримесечие на 2022 г.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. План за работа на Общински съвет – Искър за периода август – декември 2022 г.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър