Get Adobe Flash player

41. Дневен ред/Покана за заседание на 25.08.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 25.08.2022 год. (четвъртък) от 15:30 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Състоянието на общинския дълг на общината през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет на Кмета на Община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет –Искър през първото шестмесечие на 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение в Раздел III б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда и три второстепенни сгради, постровни чрез отстъпено право на строеж върху общинси урегулиран поземлен имот (УПИ) XI, кв.101 по плана на гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ 533, кв.60 по плана на гр.Искър на СУ „Христо Смирненски“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи УПИ 474, кв.27 и УПИ 473, кв.28 по плана на с.Долни Луковит на ОУ „Васил Левски“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XIV-264, кв.77 по плана на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-626, кв.12 по плана на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 

 1. Кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър”.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради – община Искър“ –„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ XV-1041, кв.68, гр.Искър, община Искър“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Състояния на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревна и дървесна растителност.

Внасител: Кметът на Общината

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища.

Внасител: Кметът на Общината

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2022/2023 година.

Внасител: Кметът на Общината

 1. Сформиране на маломерни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски”, гр.Искър за учебната 2022/2023 година.

Внасител: Кметът на Общината

 1. Сформиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски”, с.Долни Луковит за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2021 год.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър