Get Adobe Flash player

42. Дневен ред/Покана за заседание на 29.09.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 29.09.2022 год. (четвъртък) от 14:00 часа  в Конферентна зала на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Решение № 420 от 25.08.2022 г. на Общински съвет гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – УПИ

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – ПИ 22438.419.28.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – ПИ 69095.190.5.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – УПИ IV-809.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда, кухня и стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-924, кв.54 по плана на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Премахване на сгради общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XIV-264, кв.77 по плана на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-626, кв.12 по плана на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-441, кв.75 по плана на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 56493.219.31 в землището на с.Писарово.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Право на прокарване на временен път през Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55782.145.151, 55782.145.445 и 55782.145.22 общинска собственост за извозване на готова продукция от находище за добиване на строителни материали „Феникс“ в землището на гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост и стопанисвани общината за срок от 5 стопански години и определяне на наемна цена.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Обявяване на имот с кадастрален № 22438.502.106 – публична общинска собственост за частна общинска собственост и промяна начина му на трайно ползване.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2022/2023 година.

Вносител: Кметът на Общината

17. Сформиране на маломерна паралелка с под 10 ученици в Основно училище „Васил Левски”, с.Долни Луковит за учебната 2022/2023 година.

Вносител: Кметът на Общината

18. Сформиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски”, с.Долни Луковит за учебната 2022/2023 година.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър