Get Adobe Flash player

43. Дневен ред/Покана за заседание на 28.10.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.10.2022 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Допълнение в Раздел III б. „Б“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинкска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали, включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022-2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на земеделски имоти, публична общинска собственост за срок от една стопанска година и определяне на наемна цена.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Съответствие на дейностите по Проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ на приоритетите на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Съответствие на дейностите по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради – община Искър“ – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администарция – УПИ XV-1041, кв.68, гр.Искър, община Искър“ на приоритетите на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отмяна на Решение № 443/29.09.2022 г. на Общински съвет – Искър по Протокол № 44 от 29.09.2022 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за трето тримесечие на 2022 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 

 1. Приемане на Наредба № 34 за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър