Get Adobe Flash player

44. Дневен ред/Покана за заседание на 25.11.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 25.11.2022 год. (петък0) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XV-1206,1207).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XVI-1206,1207).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIV-1202).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване право на строеж за допълващо застрояване и одобряване на пазарна цена за правото на строеж в УПИ IX-156 в кв.11 по плана на с.Долни Луковит, собственост на Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост, представляващ „футболен стадион“, находящ се в УПИ IV-973 по плана на гр.Искър в кв.158, актуван с АПОС № 3568 от 01.06.2018 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка с Републиканска пътна мрежа (Републикански път II-13) на извозващ път от концесионната територия на находище „Феникс“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Откриване на конкурсна процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Решение № 456 от 28.10.2022 г. по Протокол № 45 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Искър и План за действие за периода 2022-2026 год.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ за граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър