Get Adobe Flash player

45. Дневен ред/Покана за заседание на 16.12.2022

З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Искър на 16.12.2022 год. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Допълнение в Раздел III б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на Община Искър за 2021 год. и доклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на Община Искър за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2022 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура „Укрепване на общинския капацитет“.

Вносител: Кметът на Общината

  1. План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2023 г.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър