Get Adobe Flash player

46. Дневен ред/Покана за заседание на 26.01.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 26.01.2023 год. (четвъртък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Актуализация на удължения бюджет на Община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Искър за периода 2022-2024 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Искър за периода 2022-2031 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Даване на съгласие на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр.София за учредяване на възмездно право на преминаване през общински поземлени имоти в землището на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20 kV за присъедияване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VI-1133, кв.161 по плана на гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Изработване на ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за връзка с ЕРМ на ФЕЦ в ПИ 55782.47.81 в землището на гр.Искър, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782.47.58 в землището на гр.Искър, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка с Републиканска пътна мрежа (Републикански път II-13) на извозващ път от концесионната територия на находище „Феникс“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатори 55782.47.3 в местност „Средните обори“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023-2024 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по Процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общинския съвет – Искър, гр. Искър през второто шестмесечие на 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър