Get Adobe Flash player

47. Дневен ред/Покана за заседание на 24.02.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 24.02.2023 год. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Застраховане на имоти частна общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Застраховане на имоти публична общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект „Отдих, спорт и история“ – „Реконструкция парк Костница I етап, ПИ 962, гр.Искър, община Искър“, „ФитЗона, УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Съответствие на дейностите по проект „Отдих, спорт и история“ – „Реконструкция парк Костница I етап, ПИ 962, гр.Искър, община Искър“, „ФитЗона, УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър“ с приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Искър (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Съгласие за ползване от ВиК ЕООД – Плевен на съществуващ шахтов кладенец с прилежащата му площадка, разположен в землището на с.Долни Луковит – част от поземлени имоти ПИ №22438.188.759, ПИ №22438.188.760 и ПИ №22438.188.742 за резервно обществено питейно-битово водоснабдяване на с.Долни Луковит, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПП.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2023-2024 г. Определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2023-2024 год.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Искър за 2022 г.

Внася: Зам.кмет и председател на МКБППМН-Искър

 

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър