Get Adobe Flash player

48. Дневен ред/Покана за заседание на 30.03.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.03.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Зала № 3 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Решение на общински съвет за приемане на разчети за приходи и разходи за 2023 г. на община Искър.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Бракуване на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи моторни превозни средства.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на план-схема за поставяне на преместваеми фитнес съоръжения в УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Използване на месечни обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, чл.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от Община Искър чрез нейния бюджет съгласно разпоредбите на §60 от ПЗР към ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отпускане на безлихвен заем за реализацията на проекти на територията на община Искър по ПРЧР 2021-2023 г.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Изпълнение на нормативно определените ангажименти на Община Искър за анализ и планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Включване на животновъд в списъка по чл.37о, ал.5, предл. първо и чл.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Дейността на читалищата в община Искър през 2022 год.

Вносител: Заместник-кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2022 година в община Искър.

 

 1. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.“

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.“

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър