Get Adobe Flash player

49. Дневен ред/Покана за заседание на 28.04.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.04.2023 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Актуализация на разчета на Община Искър за 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIV-1202).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XV-1206, 1207).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XVI-1206, 1207).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIII).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (ПИ 22438.419.28).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (ПИ 69095.190.5).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I).

Вносител: Kметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ II).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XII).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия за присъедияване на имот, находящ се на ул. „Лиляна Димитрова“ № 2 в гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20 Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-5, кв.5 по плана на с.Долна Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Одобряване на ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за връзка с ЕРМ на ФЕЦ в ПИ 55782.47.81 в землището на гр.Искър, община Искър“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на План-схема за поставяне на преместваеми фитнес съоръжения в с.Долну Луковит, с.Староселци и с.Писарово, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 

 1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2023-2024 г. и определяне на наемна цена.

Вносител: Кметът на Общината

16. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.312-0001-C01/2022 г. от 17.08.2022 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“- гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап”, сключен между Община Искър,  Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Държавен фонд „Земеделие”.

Вносител: Кметът на Общината

17. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.312-0001-C01/2022 г. от 17.08.2022 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“- гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап”, сключен между Община Искър, Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Държавен фонд „Земеделие”.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация за изпълнение на договорите по Оперативни програми и Програмите за развитие на селските райони в община Искър за 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 г. в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Одобряване и избор на класирания от комисията за наминиране на кандидат за Управител на общинско дружество „Пелофарма“ ЕООД, гр.Искър, обл.Плевен.

Вносител: Земестник-кмет на Общината и председател на комисията за номиниране

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър