Get Adobe Flash player

50. Дневен ред/Покана за заседание на 30.05.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.05.2023 год. (     вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за част от концесионна територия на находище „Феникс“ – Етап 2, землище на гр.Искър, община Искър , област Плевен.

Вносител: Заместник-кмет на Общината

  1. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за улична и дворищна регулация за кв.54А, кв.54 и кв. 54Б по плана на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Възстановяване на внесени от Община Искър отчисления, в размер на 152 000 лв. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО) с цел разходването им за закупуване на транспортно средство (камион контейнеровоз) – 40 000 лв., транспортно-подемна техника (багер) – 100 000 лв. и съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата – 5 бр. – 12 000 лв.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Възлагане на задължение за обществена услуга, предоставяна по проект „ Грижа в дома в община Искър“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR02-2.001-0177-C01, Процедура „Грижа в дома“, № BG05SFPR02-2.001, Приоритетна ос: „Социално включване и равни възможности“, Програма: Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Предложение за промяна на утвърдената организационно-управленска структура на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2022г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2023г.

Вносител: Председател на Общински съвет

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2022г.

Вносител: Председател на Общински съвет

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър