Get Adobe Flash player

51. Дневен ред/Покана за заседание на 30.06.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.06.2023 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Актуализация на разчета на Община Искър

Вносител: Кметът на Общината

2. Допълнение в Раздел III б.“А“, б.“Б“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

3. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-1643, 1853 в кв. 156  по плана на гр.Искър.

Вносител: Заместник-кмет на Общината

4. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2023/2024 година.

Вносител: Кметът на Общината

5. Откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане, утвърждаване на образци на документи, създаване на комисия за провеждане на процедурата за подбор на съдебни заседатели и определяне на срок за приемане на заявления и документи за участие в процедурата за подбор на съдебни заседатели.

Вносител: Председател на Общински съвет

  1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2023г.

Вносител: Председател на Общински съвет

  1. Покриване разходите по изкопаването на гроб на Павел Иванов Сокеров.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър