Get Adobe Flash player

52. Дневен ред/Покана за заседание на 27.07.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 27.07.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Отпускане на финансови средства за ремонт на 1 (един) брой служебно МПС за нуждите на Полицейски участък – Искър (ПУ-Искър) към Районно Управление – Долни Дъбник (РУ- Долни Дъбник) при Областна дирекция на МВР – Плевен (ОДМВР – Плевен).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение в Раздел III б.“А“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и промяна в т.1 на б “А“ от Решение № 571 от 30.06.2023г. на ОбС- гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VI по план на гр.Искър).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XII по план на гр.Искър).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ III по план на гр.Искър).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна ценна (ПИ 55782.123.89 в местността „Писаровска бара“ в землището на гр.Искър).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна ценна (УПИ II по плана на гр.Искър).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешаване изработване на ПУП- ПЗ за ПИ № 55782.116.23, м. Чекръците по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Изменение на общ устройствен план /ОУП/ на община Искър за ПИ № 56493.620.41 и ПИ № 56493.620.42 в м. Стопански двор по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на е. Писарово.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Изработване на ПУП-ПП за Довеждащ път от ПИ 55782.145.859 до Концесионната територия на находище “ Феникс“.

Вносител: Заместник-кмет на Общината

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища.

Внасят: Кметът на Общината

 1. Отмяна на Решение №430 от 29.09.2022г. на Общински съвет, гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Общински план за младежта за 2023г. на община Искър.

Внасят: Кметът на Общината

 1. Кандидастване по Проект: «Спорт за всички» – „Благоустрояване дворно пространство ДГ „Щастливо детство” – с. Долни Луковит“, пл.№ 1242, кв.65А, с.Долни Луковит, община Искър, „ФитЗона, УПИ 1У-973, кв.158, гр.Искър, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Съотвествие приоритетите на дейностите в Проект: «Спорт за всички» – „Благоустрояване дворно пространство ДГ „Щастливо детство” – с. Долни Луковит“, пл.№ 1242, кв.ббА, с.Долни Луковит, община Искър, „ФитЗона, УПИ 1У-973, кв.158, гр.Искър, община Искър на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Искър (ПИРО) за периода 2021-2027г.                                                                                        Внасят: Кметът на Общината
 2. Отчет на Кмета на община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2023г.

Внасят: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.                                                                                                  Внасят: Председател на Общински съвет
 2. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД, гр.Искър за второто тримесечие на 2023г.

Внасят: Председател на Общински съвет

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър