Get Adobe Flash player

53. Дневен ред/Покана за заседание на 24.08.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 24.08.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Доклад за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз (СЕС), на общинския дълг, на инвестиционната програма на общината и на проекти по оперативни програми към 31.12.2022 г. на Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Състоянието на общинския дълг на община Искър през 2022 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение в Раздел III б.“А“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на бюджет за приходи и разходи за 2023 г. на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ III – 1010 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ IV – 1010 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ XXII – 1234 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 2 бр. САВТ 3х185+95 mm2. за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ХХІ-855, кв. 53 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разполагане на преместваемо съоражение – Павилион, тип „каравана„ за търговска дейност и прилежаща площ към него.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Състояние на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2023/2024 година”

Вносител: Кметът на Общината

 1. Запазване на самостоятелна паралелка (с по-малко от 10 ученици) в прогимназиален етап.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Участие на Община Искър като партньор при кандидатстване по отворената процедура BG16FFPR003-2.001-Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с проект Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Сформиране на паралелки под определения минимален норматив

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър