Get Adobe Flash player

54. Дневен ред/Покана за заседание на 21.09.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 21.09.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за местен път – довеждащ от ПИ 55782.145.859 до концесионна територия на находище „Феникс“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

Вносител: Заместник-кмет на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ част от тротоарна площ до кв.66В по плана на гр.Искър с площ 15 кв.м.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 69095.45.139 с площ 130164 кв.м. по плана за земеразделяне на с.Староселци

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2023-2024г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на масивна жилищна сграда и масивна стопанска сграда, построени върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX, кв.139 по плана на гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня и гараж, построени върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-193, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на община Искър за 2022год.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2023/2024 година

Вносител: Кметът на Общината

 1. Сформиране на паралелки в СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър за учебната 2023/2024 г. с брой ученици под определения минимален норматив.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър