Get Adobe Flash player

55. Дневен ред/Покана за заседание на 20.10.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 20.10.2023 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2023г.

Вносител: В.И.Д. Кмет на Общината

  1. Издаване на запис на заповед от община Искър, област Плевен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0016-C01 от 21.09.2023г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция на улична мрежа в община Искър”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.

Вносител: В.И.Д. Кмет на Общината

  1. Издаване на запис на заповед от община Искър, област Плевен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0016-C01 от 21.09.2023г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция на улична мрежа в община Искър”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.

Вносител: В.И.Д. Кмет на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за трето тримесечие на 2023 г.

Вносител: Председател на Общински съвет

  1. Избор на временно изпълняващи длъжностите Кмет на община Искър и Кметове на кметства с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци.

Вносител: Заместник-кмет на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър