Get Adobe Flash player

Домашен социален патронаж

Социалните услуги, които се предоставят към момента на територията на Община Искър: Домашен социален патронаж – Комплекс от социални услуги „грижа в семейна среда“, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна на територията на всички населени места от община Искър

Домашният социален патронаж /ДСП/ е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставката на храна.

Той представлява общинска дейност, която се финансира от бюджета на Община Искър и използва материална база, която е общинска собственост.

 

 1. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА УСЛУГАТА ДСП?

ДСП – гр. Искър извършва социални услуги на следните категории лица:

 • лица над 60 – годишна възраст;
 • лица с трайно намалена работоспособност – над 71%, определена от ТЕЛК/РЕЛК – независимо от възрастта;
 • деца до 18 годишна възраст с намалена възможност за социална адаптация, определена от РЕЛКК/ЦЕЛКК.
 • Лица, които не са в състояние сами да задоволяват основните си жизнени потребности.

Самотните възрастни лица, ветераните от войните, военноинвалидите, добили право на пенсия за военна инвалидност, съгласно Кодекса за социално осигуряване и лицата с увреждания с трайно намалена работоспособност над 90%, определена от ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК, ползват с предимство услугите предоставяни от Домашен социален патронаж.

 

 1. КАК МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА?

Кандидат–потребителите на ДСП подават Молба по образец, към която се прилагат:

 • декларация по образец;
 • медицинско свидетелство, издадено от личния лекар;
 • копие от удостоверението за участие във войните, когато лицето е ветеран или от книжката за военноинвалид;
 • снимка;
 • копие от документ за самоличност;
 • документ за определена намалена работоспособност – копие от решение на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК;
 • копие от документ за собственост на жилището или договор за наем;
 • служебна бележка за притежавани земеделски земи и получена рента и/или други плащания, издадена от земеделска кооперация или арендатор;
 • данни на лице за контакт, близък на лицето, желаещо да ползва социални услуги (име, презиме и фамилия, точен адрес, телефон за контакт);
 • копие от актуално пенсионно решение, удостоверяващо действителния размер на пенсията.

 

 1. ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ УСЛУГАТА НА ДСП? КАК И КОЛКО?

За услугите на Домашен Социален патронаж се заплаща месечна такса, съобразена с Наредба № 32 на Общински Съвет – Искър.

Таксите и дължимите суми се определят като към сумата за хранителни продукти, която е използвана за приготвянето на храна на един потребител, се добави сумата за консумирана електроенергия, вода и транспорт, използвани, за да се приготви и достави храната. Тази сума се нарича Стопански разходи и тя се калкулира индивидуално за всеки потребител:

ПРИМЕР:

А (ст.П-ди)=439лв,
B(общо хранодни за месеца)= 2121,
D(хранодни на един потребител) = 31дни,
F(стойност на храната за един потребител) = 51.13

С(стопански р-ди  за един ден) = A/B = 0.2069

E(ст. р-ди за 31 дни) = C*D= 0.2069*31= 6.414

G (начислена такса за услуги в ДСП) = E+F= 6.414+51.13= 57.54

Месечната такса за ползваните социални услуги се заплаща до 25-то число на месеца следващ този, през който са ползвани услугите.

 

 1. КАКВО ДА ОЧАКВАМ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ?

Потребителите на Домашен Социален Патронаж–гр. Искър имат правото да избират коя от предоставяните храни да получават и колко порции да е. В кухнята на ДСП се приготвя ежедневно топла храна  (доставя се бял и типов хляб) – супа, основно и десерт, като е съобразена с необходимата диета на Потребителя, според становището на личният лекар.

 1. ИМА ЛИ СРОК ДОГОВОРЪТ И КАК МОГА ДА ПРЕКРАТЯ ПОЛУЧАВАНЕТО НА УСЛУГАТА?

Договорите за ползване на социалната услуга се сключват между Потребителя и Кмета на общината.  Те могат да са краткосрочни или дългосрочни. Прекратяване предоставянето на социалните услуги става при следните условия:

 • с изтичане срока на договора;
 • по взаимно съгласие между двете страни изразено в писмена форма;
 • с предизвестие от страна на обслужваното лице, отправено писмено в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;
 • при установяване на промени в здравословното състояние на обслужваното лице, които не позволяват ползването на договорените услуги;
 • с предизвестие от страна на Кмета на Общината при липса на бюджетни средства за издръжка на дейността;
 • при незаплащане месечната такса повече от един месец;
 • при настъпила смърт на ползвателя.

 

КОНТАКТ, ЧРЕЗ ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ДСП

 

Телефон: 06516/2424

Имейл: iskar@skarbg.bg

Уеб адрес:  www.iskarbg.bg

Адрес: гр.Искър, обл.Плевен,

ул. „Георги Димитров“ № 38

Пощенски код: 5868

 

 АДРЕС НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” гр. Искър

 

Адрес: гр. Искър, Ул. „Хр. Ботев“ № 1
Лице за контакт:
Ралица Андреева – управител
email: andreeva13@mail.bg
тел. 06516/2424/ 0877848667

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of молба за ползване ДСПмолба за ползване ДСП20.02.20245
Icon of ДЕКЛАРАЦИЯ семейно положение и статусДЕКЛАРАЦИЯ семейно положение и статус20.02.20246
Icon of МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕМЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ20.02.20245
Icon of декларация патронаждекларация патронаж20.02.20245