Get Adobe Flash player

Електронни административни услуги на община ИСКЪР през Единен портал за достъп до е-услуги (egov.bg)

Електронни административни услуги на община ИСКЪР през Единен портал за достъп до е-услуги (egov.bg)

Община ИСКЪР, област Плевен е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 68 броя електронни форми за електронни административни услуги.

МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ на адрес:

https://iskarbg.bg/администрация/електронни-услуги

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

  1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
  2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
  3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

С присъединяването на община Искър към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се гарантира високо ниво на достъпност и сигурност, предоставя се възможност за заплащане на дължими такси по услуги чрез ПОС терминал, ePay.bg, на гише с платежно нареждане или чрез генериран от Системата за електронно плащане код.