Get Adobe Flash player

Забрана отглеждането на открито на домашни птици

З А П О В Е Д  № 54

гр. Искър, 05.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и Заповед № 148/24.01.2020 г. на Директора на ОДБХ-Плевен и във връзка със заболяването „Инфлуенца по птиците”

З А Б Р А Н Я В А М:

  1. Отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории;
  2. Провеждането на изложби и пазари за птици на територията на община Искър.

Настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградите на Общината, на Кметствата, сайта на Общината  и да се чете по местните радиовъзли.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Емилия Тончева – Зам.-кмет на община Искър.

Копие от Заповедта да се връчи на г-жа Емилия Тончева – Зам.-кмет на община Искър за контрол, на Кметовете на Кметства и г-жа Валентина Драгиевска – Старши експерт в Общината за сведение и изпълнение.

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър