Get Adobe Flash player

Заповед за забрана продажбата на алкохолни напитки.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 218, ал. 6 и чл. 221, ал. 1 от Изборния Кодекс, в изпълнение на т. 6.3 от Указанията относно организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., издадени от г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България, изпратени с писмо изх. № 03.11-4 от 17.04.2019 г., с цел осигуряване на условия за нормално протичане на изборния ден и обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на алкохолни напитки в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, употребата им на обществени места на територията на община Искър, както и в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии, за времето от 22.00 часа на 25-ти май 2019 г. (предизборния ден) до 22.00 часа на 26-ти май 2019 г. (деня на изборите).

 

  1. Забраната не се прилага в останалите места на територията на община Искър, както и за заведения за хранене и развлечение, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета, тъжни обреди и др.), а също така и за търговските обекти за продажба на алкохолни напитки на едро.

 

  1. Забранявам провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на община Искър, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 25-ти и 26-ти май 2019 г. (дните за размисъл и за гласуване).

 

Заповедта да се обяви публично на сайта на Община Искър и чрез поставяне на информационните табла за обяви на Общината и Кметствата на територията на Общината.

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Искър и Началника на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Теменужка Василева – Секретар на община Искър, Кметовете на кметства с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово – за сведение и изпълнение и да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник – за сведение и изпълнение.

 

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на община Искър                                                                

 

Съгласувал:

Мария Иванова

Юрисконсулт