Get Adobe Flash player

Заповед за предаването и приемането на изборните книжа и материали.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 215 от Изборния Кодекс, в изпълнение на Решение № 246-ЕП от 02.05.2019 г. на Централната избирателна комися (ЦИК) относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини, във връзка с т. 5.3. и т. 6.3 от Указанията относно организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., издадени от г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България, изпратени с писмо изх. № 03.11-4 от 17.04.2019 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Предаването и приемането на изборните книжа и материали за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) на територията на Община Искър, да се извърши на 25 май 2019 г. (събота) по следния график:

 

  • ЗА ГРАД ИСКЪР – 12.00 ЧАСА

СИК 152300001; СИК 152300002, СИК 152300003 и СИК152300004;

ПСИК 152300011;

 

  • ЗА С. ПИСАРОВО – 13.00 ЧАСА

СИК 152300008;

 

  • ЗА С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ – 14.00 ЧАСА

СИК 152300005; СИК 152300006; СИК 152300007;

 

  • ЗА С. СТАРОСЕЛЦИ – 15.00 ЧАСА

СИК 152300009; СИК 152300010.

 

 

  1. Охранителните дейности при транспортирането на изборните книжа и материали и охраната на изборните помещения при организирането и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година се осъществява от служителите на Районно управление на МВР – гр. Долни Дъбник, ПУ – Искър.

 

Охраната на служебния автомобил, в който ще се превозват изборните книжа и материали да стартира в 12.00 часа пред сградата на Общинска администрация – гр. Искър!

 

  1. Кметовете на кметства на територията на община Искър да осигурят ключове за изборните помещения.

 

Организацията и контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Искър.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Секретаря на община Искър, Кметовете на Кметства с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово – за сведение и изпълнение и да се изпрати на РУ на МВР – гр. Долни Дъбник – за сведение и изпълнение и на Районната избирателна комисия гр. Плевен  – за сведение.

 

 

 

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината                                                         

 

 

Съгласувал:

Мария Иванова

Юрисконсулт