Get Adobe Flash player

ЗАПОВЕД ПСИК за хора с увреждания

ЗАПОВЕД ПСИК за хора с увреждания

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14 януари 2021 г. на Президента на република България за произвеждане на избори за Народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. и с решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г. на ЦИК за приемане на Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година, Решение № 2117-НС от 22 февруари  2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,

 

 

ОБРАЗУВАМ:

 

  1. Избирателна секция за гласуване с ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ на територията на Община Искър, като утвърждавам нейната номерация, обхват и адрес както следва:

 

Област Плевен 15, Община Искър 23

Секция: 15 23 00 011

Населено място гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен

ул. ”Георги Димитров” 38

 

Избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия обхваща следните населени места на територията на Община Искър както следва:

 

ГР. ИСКЪР, С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ, С. ПИСАРОВО И С. СТАРОСЕЛЦИ

 

  1. За помещение на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия определям стая № 111 в сградата на общинска администрация Искър, гр. Искър, ул. ”Георги Димитров” 38.

 

  1. На основание чл.8, ал.4 от Изборния кодекс настоящата заповед да бъде публикувана

на официалната интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.bg/парламентарни-избори-2021/ и във фейсбук страницата на общината, да се обяви публично на информационните табла на община Искър и на кметствата.

 

  1. На основание чл.8, ал.2 и ал.6 от Изборния кодекс копие от заповедта да се изпрати на

Министерство на регионалното развитие – Териториално звено „ГРАО“ – Плевен и на РИК – Плевен за сведение, а на кметове на кметства за обявяване на информационните табла.

 

  1. Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица в три дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Плевен.

 

Контролът на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на община Искър.

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар  на община Искър        

 

 

Съгласувал:

Йонетка Гешева

Юрисконсулт