Get Adobe Flash player

География

Географска характеристика на територията на общината

Община Искър се намира в западната част на регион Плевен. Територията и е разположена в централна та част на Дунавската хълмиста равнина по двата бряга по поречието на река Искър Тя има важно кръстопътно и транспортно положение. През територията и в посока запад- изток преминава първокласен шосеен път, който е с международно значение, тъй като това е най-пряката връзка за чуждестранните туристи от средна на западна Европа към Черноморските курортни комплекси.

Като администрация териториална единица община Искър съществува от 1978 година с обща площ 239 кв.км, което е 6% от територията га регион. На север общината граничи с община Долни Митрополия, на юг с община Червен Бряг, на изток с община Долни Дъбник и на запад с Кнежа. Тук са се оформели двете основни релефни форми – низините и хълмистите равнини, по десния бряг на река Искър се срещат пресечени терени и свлачища.

Равнинно хълмистият характер в съчетание с умерено континенталният климат и предимно черноземните почви са много добра предпоставка за развитие на селското стопанство.

Общината има 243 899 дка поземлен фонд, в т.ч. 171 000 дка обработваема земя. Горският фонд община Искър е 18 458 дка. Насажденията са преди всичко малки комплекси гора разпръснати между работните земи в землищата на населените места. Съставът на горските насаждения е твърде разнообразен – преобладаващи са евро-американската топола и акацията. По поречието на река Искър има върбови насаждения.

По малки площи са заети от мъждрян, благун, цер и дъб.

Горският фонд, разгледан от страна на заетите земи представлява предимно не обработваеми земи 89,5% от него са гори и полезащитни пояси, 9,2% пасища.

Водните ресурси включват: река Искър, притокът и р. Писаровска и два язовира край гр. Искър и с. Староселци.

Подземните богатства са представени от нефт, експлоатиран в с. Долни Луковит и кариерни материални – варовици, пясък и чакъл.

Административно териториална и социално-икономическа характеристика

Населението на община Искър е 8731 жители /по данни на служба ГРАО към 2004.
По кметства са разпределени като следва:

  • Гр. Искър – 4059 жители;
  • С. Долни Луковит – 2251 жители;
  • С. Староселци – 1058 жители;
  • С. Писарово – 1363 жители;

През последните години населението е с отрицателен естествен прираст. Процентът на безработицата варира от 48 до 60% причините са не работещата икономика и забавянето на поземлената реформа.

Основен структуроопределящ отрасъл е селското стопанство. Промишлеността на територията на общината е слабо развита.

Представена е главно от „Пелтина“ ООД предприятие за производство на консерви;

ОВО-БУЛ’’ ЕООД производител на течни пастьоризирани яйчни продукти. Предприятието е построено през 1997 г. върху площ от 2000 кв.м в град Искър;

Борима АД цех за производство на автоматични предпазители и други изделия от метал и пластмаса.

Туризмът не е развит в общината.

Община Искър включва общински център – гр. Искър и три кметства. Местните органи на самоуправление, имащи отношение към управлението на отпадъците са структурирани в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и се представляват от Общинския съвет, Кмета на общината и кметове га кметства.

Общината разчита на субсидии от републиканският бюджет и на собствени приходи, които са недостатъчни и съставляват около 30% от общински бюджет.