Get Adobe Flash player

Икономика

Инфраструктура

Населени места Общината се състои от четири населени места – гр. Искър и селата Писарово, Долни Луковит и Староселци. Център на общината е гр. Искър.
Транспортна система Пътна мрежа – През територията на общината преминава второкласен път, който свързва фериботите Видин и Оряхово с Централна, а оттам и с Южна България. Същият този път пресича и първокласен път София – Русе. В общината са изградени общо 29 км четвъртокласна пътна мрежа, 28 км третокласна пътна мрежа и 6 км второкласен път.
Транспорт – Основният транспорт е автомобилният. Транспортната връзка между селищата от общината и населените места от съседните общини се извършва от специализирани фирми от гр. Плевен и други градове.
ВиК Водоснабдяване ВиК Водоснабдяване – всички населени места в общината са водоснабдени и са с изградена вътрешна водопроводна мрежа.
Канализация – в селищата от общината няма изградена централна канализация.
Съобщения Във всички населени места има изградена съобщителна мрежа и функционират 4 ПТТС, 4 АТЦ и 2100 телефонни поста.
Електроснабдяване Селищата са с изградена елмрежа.

В общината е изградена основната част от техническата инфраструктура. Основните усилия трябва да се насочат към основен ремонт на изградените мрежи – водоснабдителна, електроснабдителна, съобщителна и транспортна. Наложително е изграждането на канализация в гр. Искър и останалите селища от общината.