Get Adobe Flash player

Спорт и отдих

Анкета на Министерството на физическото възпитание и спорта за проучване на интереса и отношението на гражаните към физическото възпитание и спорта.

 www.anketa.mpes.government.bg