Get Adobe Flash player

Интегрирани социални и здравни услуги, предоставяни в домашна среда по проект – „Грижа в дома“ на ПРЧР

Социалните услуги, които се предоставят към момента на територията на община Искър:                Интегрирани социални и здравни услуги, предоставяни в домашна среда Подкрепа в дома получаваха до месец май 2022 година 40 възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства. По проект – „Грижа в дома“ на ПРЧР се предлагат услуги на 47 лица на територията на общината

 1. Какви дейности включва?
 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани социални и здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
 • Доставка на храна, хранителни продукти и др. продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата при необходимост. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
 • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
 • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

 1. За кого е предназначен проектът?
 • Той е предназначен за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Капацитетът на проекта е минимум 47 потребители.

 

 1. Основни изисквания към кандидатите за потребители
 • Да са лица, живеещи на територията на община Искър с постоянен или настоящ адрес;
 • Да са лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер, ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират своя бит и социален живот или възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си.
 • Да не получава подобни услуги финасирани със средства на ЕС или Националния бюджет.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване за кандидат-потребители
 2. Заявление- декларация;
 3. Документ за самоличност (за сверка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 5. Протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 6. Удостоверение за настойничество или попечителство (копие);

6.Документ удостоверяващ адрес и телефон на личния лекар (копие).

 

Кметът на общината, чрез Акт на възлагане възложи почасовите услуги на Звеното за услуги към Домашен социален патронаж гр. Искър. Персоналът предоставя услугите в домашна среда. Медицинските сестри, освен дейности, допустими за извършване извън лечебни заведение, предоставят и информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, вкл. консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. Личните асистенти предоставят услуги и помощ в домакински дейности, доставка на храна, лекарства, хранителни продукти и такива от първа необходимост; заплащане на сметки, достъп до административни и битови услуги (със средства на потребителите). Услугите се предоставят почасово, в зависимост от индивидуалните потребности на обгрижваните лица. Транспорт на персонала до/от дома на потребителите при необходимост ще се осъществява с МПС, собственост на Община Искър от шофьор на общинската администрация, в рамките на преките му задължения.

Срок на проекта: от 01.04.2023 г. до 30.06.2024 г.

 

Услугите по проекта са безплатни.

Към момента капацитетът по проект „Грижа в дома в Община Искър“ е запълнен, но при необходимост от допълнителен подбор на потребители ще бъде отворена процедура.

При проявен интерес от Ваша страна може да посетите Центъра  за административно обслужване и да получите допълнителна информация от специалист „Социални дейности“.

 

Свържете се с нас:

Телефон: 06516/2424

Имейл: iskar@skarbg.bg

Уеб адрес:  www.iskarbg.bg

Адрес: гр.Искър, обл.Плевен,

Пощенски код: 5868

ул. „Георги Димитров“ № 38

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като социален работникЗ А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като социален работник20.02.20247
Icon of З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за потребител на услугиЗ А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за потребител на услуги20.02.202411
Icon of З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като медицинска сестраЗ А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като медицинска сестра20.02.202412
Icon of З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като личен асистентЗ А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като личен асистент20.02.202427
Icon of З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като координаторЗ А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за кандидатстване за работа като координатор20.02.20246