Get Adobe Flash player

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ към Фонд „Социална закрила”

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на

 Проект:  „Модернизиране на кухненското оборудване и  обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър

към Фонд „Социална закрила”

Във връзка с договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г. и Анекс № 1  от 09.08.2018 г. към договора за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г., сключени между Фонд „Социална закрила” и Община Искър се осъществи проект Модернизиране на кухненското оборудване и  обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“.

 

  1. Целева група по проекта

Хора с увреждания, възрастни хора, деца и младежи.

 

  1. Ползватели на социалната услуга:

Ползвателите на социалните услуги са лица, живеещи на територията на общината. Тези лица са с различни увреждания – самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от помощ при приготвянето на храна; самотноживеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до социални услуги. Капацитетът на Домашен социален патронаж е 70 места, а към настоящия момент заетостта на услугата е от 67 човека. ДСП обслужва и 80 потребители по проект „Топъл обяд”, финасиран от МТСП. Персоналът е 7 души.

 

3.Проектът се реализира на територията на:

гр. Искър и селата – с. Долни Луковит, с. Писарово, с. Староселци на територията на общината.

 

4.Цели на проекта:

Домашен социален патронаж  гр. Искър е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в Община Искър. Тя е съобразена с потребностите на хората от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентрализация на социално обслужване.

Основната цел на проекта е да бъде повишено качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги.

Подцелите на проекта са определени,  както следва:

– Подобряване на материалната база на ДСП;

– Отговаряне на нормативни изисквания, чрез модернизация на материалната база;

– Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

– Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

Към момента на кандидатстване материалната база на ДСП и по-конкретно на кухненското оборудване и обзавеждане е в недобро състояние. Използва се остаряла техника, която изисква повече време за изпълнение на работата, по-честа поддръжка и  повече потребление на електроенергия.

Със закупуването на ново оборудване се постигна пестене на време за приготвяне на храната,  пестене на електроенергия, подобриха се условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж в град Искър и се осигури достъп на по-голям брой потребители до качествена социална услуга в обичайната домашна  среда.

 

  1. Основните дейности по проекта бяха:

Дейност 1: Провеждане на среща на екипа за стартиране на дейностите по проекта.

Ще бъде проведена среща между служителите, ангажирани пряко или непряко с изпълнение на дейностите, с цел разпределение на задачи и отговорности и определяне на срокове;

Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител.

За избор на изпълнител/ доставчик по проекта ще бъде проведена процедура при спазване на принципите, условията и реда за възлагане, съгласно изискванията на ЗОП. Дейността включва подготовка и провеждане на процедурата, избор на доставчик и сключване на договора с избрания изпълнител;

Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ДСП.

Доставката се извършва, съгласно договора с избрания изпълнител, а оборудването се приема чрез подписване на приемно-предавателен протокол.

Дейност 4: Отчитане на проекта. Дейността включва предоставяне на Доклад за изпълнение на дейностите и копия на разходооправдателни документи.

 

  1. Описание на основните дейности, които Бенефициентът предприе за постигане на поставените цели:

Всички дейности, които Община Искър осъществи за постигане на поставените цели бяха съобразени с  Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”, Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила” и одобрено проектно предложение под наименование: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър.

 

6.1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта – със Заповед № 254/05.07.2018 г. на Кмета на община Искър е сформиран екип за реализиране на проекта за обезпечаване на ресорната управленска отговорност на община Искър. В цитираната заповед е определен и специалист „Инвеститорски контрол”, който да изпълнява инвеститорски контрол за извършените дейности по доскавката на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Искър в съответствие с изискванията на Договора.

 

6.2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията по ЗОП:

Община Искър проведе процедура за избор  на изпълнител по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

Комисия, определена със Заповед на Бенефициента – № 290 / 10.08.2018 г. се събра и разгледа постъпилите предложения. Членовете на комисията подписаха декларации за попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП).

За своята работа, комисията изготви протокол, съдържащ разглеждането на подадените оферти, класирането на участниците, както и предложение – Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” с участника, класиран на първо място – Участник № 3 „БИС” ООД ГР. БУРГАС.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП (изречение второ), Протокол № 1 се връчи на инж. Валентин Йорданов – Кмет на Община Искър, в качеството му на Възложител, който утвърди същият.

Утвърденият протокол в един и същи ден се изпрати на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42 от ЗОП.

Избраният изпълнител предложи подходящо за кухнята на ДСП гр. Искър, съвременно енергийно и ефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми.

След като беше определен Изпълнител на обществената поръчка, в изпълнение на чл. 6 и чл. 8, т. 1 от договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.  и точка 4.2. „Тристранен договор” от Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”, прието на заседание на управителният съвет Община Искър изпрати цялата документация във Фонд “Социална закрила”.

След  съгласуване на процедурата за обществена поръчка беше подписан тристранен договор с № РД04 – 244/05.09.2018 г. между  Фонд „Социална закрила”, Община Искър и избрания изпълнител – „БИС” ООД ГР. БУРГАС, в който са указани ангажиментите на трите страни по договора за сътрудничество.

 

6.3. Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване:

Със Заповед № 254/05.07.2018 г. на Кмета на община Искър е определен специалист „Инвеститорски контрол”, който да изпълнява инвеститорски контрол за извършените дейности по доставката на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Искър в съответствие с изискванията на Договора, именно Радослав Банков Андреев, служител в Общинска Администрация Искър на длъжност: Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство”. Същият е приел доставеното и монтирано оборудване и обзавеждани и е подписал Приемо-предавателен протокол за оборудването от 27.09.2018 г. и Протокол за монтаж и пускане в експлоатация  на оборудването от 27.09.2018 г. Изпълнителят е извършил необходимото обучение съгласно Протокол от 27.09.2018г. От Изпълнителят по договора са представени Гаранционни карти за доставеното оборудване и обзавеждане.

В изпълнение на чл. 8, точка 16 от договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.,  съгласно заповед № 359/ 16.10.2018 г на Кмета на общината е назначена комисия за приемане на обекта.

 

6.4. Информиране и публичност:

Със Заповед № 254/05.07.2018 г. на Кмета на община Искър е определен експерт „Публичност и информация по проекта”, а именно Ивалина Йорданова Митова на длъжност: Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър.

Изготвена е документация, във връзка с дейностите по информиране и публичност на проекта – публикации в Информационен бюлетин на Община Искър, информация за проекта в информационен сайт „Плевен За Плевен“ – https://plevenzapleven.bg/, на интернет страницата на общината – https://iskarbg.bg/ .

В горецитирана документация са оповестени по подходящ начин източника на финасиране на проекта, включително и пред средствата за масова информация.

Стриктно са спазени изскванията на фонд “Социална закрила” за дейностите  и документацията по информиране и публичност на проекта.

 

6.5. Отчитане на проекта: Община Искър в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ-СЪИНВЕСТИТОР, осигури собствен принос, както и проследи за правилното изпълнение на проекта. След приключване на дейността се изготви настоящия писмен технически доклад за изпълнението.

 

  1. Документацията, която Община Искър водеше и систематизираше относно реализацията на дейността е следната:

7.1. Заповед за определяне лицата за участие в инвестиционния процес и приемането на оборудването;

7.2. Процедурата по ЗОП и приложимите към нея документи във връзка с избора на изпълнител;

7.3. Счетоводни документи, доказващи изпълнението на дейността;

7.4. Снимков материал от хода на изпълнение на проекта;

7.5. Приемо-предавателен протокол за оборудването;

7.6. Протокол за монтаж и пускане в експлоатация  на оборудването;

7.7. Гаранционни карти за доставеното оборудване и обзавеждане;

7.8. Протокол за инструктаж на персонала, който ще работи със закупеното оборудване.

7.9. Документация, във връзка с дейностите по информиране и публичност на проекта.

 

  1. Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

8.1. Създени са реални условия за повишаване на  капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвимите категории от населението;

8.2. Подобри се материалната база на ДСП гр. Искър;

8.3. Осигури се кухненско оборудване, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми и изисквания, чрез модернизация на материалната база;

8.4. Осигуриха се по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

8.5. В дългосрочен план се очаква да се подпомогне развитието на социалните услуги, които да бъдат привлекателни за населението и да станат двигател за повишаване конкурентноспособността на региона за Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга и разширяване обхвата на Домашния социален патронаж.

 

  1. Обща стойност на проекта: ев размер на 29 826,00 лв. /двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и шест лева/ с ДДС и се финансира, както следва:

– Финансова помощ от фонд „Социална закрила” в размер на 26 843,40 лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин осемстотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

– Собствени финансови средстав размер на 2 982,60 лева /две хиляди деветстотин осемдесет и два лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.

 

  1. 10. Окончателна стойност на извършените доставки(съгласно Договор за сътрудничество № РД04-171 / 28.06.2018 г.) е размер на 21 750,00 лв. (двадесет и една хиляди седемстотин и петдесет лева) без включен ДДС, съответно 26 100,00 лв. (двадесет и шест хиляди и сто лева) с включен ДДС, както следва:

10.1. Стойност по фактура за извършените разходи от Фонд „Социална закрила” (ИНВЕСТИТОР) в размер на 23 490,00 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева) с включен ДДС, която предстои да се изплати;

10.2. Стойност по фактура за собствения принос (ВЪЗЛОЖИТЕЛСЪИНВЕСТИТОРЪТ) в размер на 2 610,00 лв. (две хиляди шестстотин и десет лева) с включен ДДС, която е платена.

При осъществяване на проекта, Община Искър изпълни предмета на договора в срок, осъществи дейността добросъвестно с цел постигането на максимално добри резултати и на 29.10.2018 г. е изпратен Технически доклад за цялостната дейност.