Get Adobe Flash player

ИНФОРМАЦИЯ за Обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”

ИНФОРМАЦИЯ

за Обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”

На 10.08.2018 г. се проведе заседание на назначената комисия за разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ – Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г. Обща стойност на проекта е 29 826,00 лева, като финансовите средства  отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на 26 843,40 лeва. Община Искър участва със собствено финансиране в размер на 2 982,60 лева.

След подробно разглеждане на документите и информацията, представени в офертите на участниците комисията класира същите, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 „БИС” ООД ГР. БУРГАС;

ВТОРО МЯСТО: Участник № 4 „ПЕРУН ККБ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД;

ТРЕТО МЯСТО: Участник № 1 „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН;

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Участник № 2 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” ГР. СОФИЯ

В изпълнение на чл. 6 и чл. 8, т. 1 от договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г., сключен между Община Искър и Фонд „Социална закрила” и точка 4.2. „Тристранен договор” от Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”, прието на заседание на управителният съвет на същия е изпратено заверено копие на цялата документация от проведената обществена поръчка с по чл. 186 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” по проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

На 23.08.2018 г. Фонд „Социална закрила” одобри проведената обществена поръчка. Възложителят – Община Искър е отправила писмена покана до участника, класиран на първо място за сключване на тристрненадоговор за изпълнение.