Get Adobe Flash player

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР свързан с Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР свързан с Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър

 

Община Искър се договорира с Агенция за социално подпомагане и подписа Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01, считан от 01.01.2021 г. за изпълняване на проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“.

Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане /АСП/.

Социалната услуга продължава да се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр. Искър. По сключения договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01, община Искър ще осъществи дейностите до 27.04.2021 г. Общия размер на финансова подкрепа е в размер на 19 245,60 лв. По проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър в рамките на общо 81 работни дни.

Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и. Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. По Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01 се осигури непрекъснатост на предоставяне на социалната услуга, като се продължи използването на установените процедури по операция „Осигуряване на топъл обяд“ по оперативната програма, която се реализираше до 30.04.2020 г. и в последствие беше продължена чрез Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет, за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19.

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга предоставена му безвъзмездно, не може да получава безвъзмездно друга социална услуга.

Лица желаещи да кандидатстват за социалната услуга е необходимо да подадат:

  1. Заявление-декларация по образец;
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец. Посочените документи ще получите от Ралица Андреева-Управител на „Домашен социален патронаж“, гр. Искър и Валентина Драгиевска и Ани Емилова служители в общинска администрация на община Искър.