Get Adobe Flash player

Информация за удължен топъл обяд

Информация за удължен топъл обяд

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0003-C01

 

Община Искър подписа на 20.04.2021 г. Допълнително споразумение №1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01 с Агенция за социално подпомагане от 01.01.2021 г. по проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“.

Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Социалната услуга се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр. Искър към община Искър. По Допълнително споразумение №1, община Искър ще осъществи дейностите до 18.06.2021 г. Общия размер на финансова подкрепа е в размер на 27 086,40 лв. По проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър в рамките на общо 114 работни дни.

Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и. Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга предоставена му безвъзмездно, не може да получава безвъзмездно друга социална услуга.

Лица желаещи да кандидатстват за социалната услуга е необходимо да подадат:

  1. Заявление-декларация по образец;
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец. Посочените документи ще получите на място в „Домашен социален патронаж“, гр. Искър от Управител и Здравен медиатор, и в общинска администрация на община Искър – Валентина Драгиевска и Ани Емилова.