Get Adobe Flash player

КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър

КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър

ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Кмет: 06516/2424

Секретар:06516/2424, вътр. 215

Факс: 06516/2196

е–mail: iskar@iskarbg.bg

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

община Искър, област Плевен със седалище и адрес: гр. Искър, ул.”Георги Димитров” №38

 

На основание чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 110 / 09.03.2021 г. на Кмета на община Искър,

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

 

за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър 

брой работни места: 1 /едно/; вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5

 

 1. Минимални  изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

– образование: висше;

– минимална образователна степен – бакалавър;

– професионален опит – 2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;

 

 1. Специфични изисквания за длъжността предвидени в специални нормативни актове:

– да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

 

 1. Допълнителни изисквания и квалификации:

– отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация;

– Аналитична компетентност;

– Ориентация към резултати;

– Работа в екип;

– Комуникативна компетентност;

– Фокус към клиента (вътрешен/външен);

– Професионална компетентност;

– Дигитална компетентност;

 

 1. Начина на провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест

4.2. Провеждане на интервю с кандидатите.

 

Първи етап – комисията разглежда и проверява документите за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

 

Втори етап – решаването на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област

 

Трети етап – интервю с допуснатите кандидати

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса са:

5.1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС.

5.2. декларация от лицето, че:

а) е навършило пълнолетие и е:

 • български гражданин;
 • гражданин на друга държава – членка на ЕС;
 • гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • гражданин на Конфедерация Швейцария;

б) не е поставено под запрещение;

в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Главен вътрешен одитор;

 

5.3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността в това число задължително документ по чл.19, ал.2, т.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; ако дипломата на кандидата за придобито след 1 януари 2012 г. в РБългария образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 

5.4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.);

5.5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

 

Документите могат да се подават и по електронен път на адрес: iskar@iskarbg.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

 1. 6. Кратко описание на длъжността:

Главният вътрешен одитор е част от звено „Вътрешен одит“ в община Искър. При изпълнение на служебните си задължения: участва в одитни ангажименти за даване на увереност при поемане на управленска отговорност;  осъществява дейността си основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит за изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието; участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит; участва в процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината; участва в оценяването на системата за финансово управление  и контрол, както и на промяната на структурите и функциите на общината; изпълнява и др. задължения, възложени му от преките ръководители и кмета на общината.

Области на дейност:

Идентифицира и оценява рисковете в организацията. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията.

 

 1. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: от 610-1800 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

 

 1. Място за подаване на документи

 

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 23.03.2021год.

на адрес град Искър, ул. „Георги Димитров” №38, I-ви етаж, Център за услуги и информация, гише №3, всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа.

– подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно  – приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС/;

– лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението;

– на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомяват за условията по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;

– с входящ номер се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи;

– заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

– в случаите, когато заявлението и приложенията към него се подават по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата също по електронен път, съгласно чл.18, ал.1 от НПКПМДС.

 

 1. Срок за подаване на документите –  14 /десет/ дни от датата на публикуване на обявата на конкурса в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на община Искър или в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

 

 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и др. съобщения

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения свързани  с конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на общината:  https://iskarbg.bg/ .

 

Лице за контакт: Ирена Салашка – Старши експерт „Човешки ресурси“

Телефон за контакт и  информация: 06516/2424

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния Интернет адрес:  https://iskarbg.bg/

 

инж. Валентин Йорданов

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР