Get Adobe Flash player

Конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“

Конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/16.06.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър:

Въз основа на преценката и нормативните изисквания за заемане на длъжността  комисията реши:

 

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия
1 Ваньо Симеонов Иванов
2 Малина Нинова Петровска

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 28.06.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Искър, ул. „Георги Димитров” № 38,  стая 203 (Заседателна зала).

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 28.06.2023 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Искър, ул. „Георги Димитров” № 38,  стая 203 (Заседателна зала).

 

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Няма недопуснати кандидати

 

Комисията предложи и прие следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

 1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 60 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на Община Искър за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
 • минимален резултат, съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 17 верни отговора
  • при 18 верни отговора – 3.25
  • при 19 верни отговора – 3.50
  • при 20 верни отговора – 3.75
  • при 21 верни отговора – 4.00
  • при 22 верни отговора – 25
  • при 23 верни отговора – 4.50
  • при 24 верни отговора – 4.75
  • при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 1. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
 2. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
 3. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.
 4. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 6 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:

 1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/

1.1. Закон за администрацията;

1.2. Закон за държавния служител;

1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

1.4. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната

администрация

 1. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на община Искър. (https://iskarbg.bg)
 2. Специфични познания за длъжността

3.1. Закон за счетоводството;

3.2. Закон за публичните финанси;

3.3. Указание на БНБ и Министерството на финансите за обслужване на сметките на бюджетните организации и бюджетни плащания 2023 г.;

3.4. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

3.5. Указания за прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия – указания на Министерството на финансите, ДДС № 20 от 14.12.2004г. (актуализация);

3.6. Указания на Министерството на финансите, Дирекция „Държавно съкровище;

3.7. Методическо ръководство по прилагане Сметкоплана на бюджетното предприятие;

3.8. Закон за данък върху добавената стойност и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност;

3.9. Закон за корпоративното подоходно облагане;

3.10. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

3.11. Наредба за командировките в страната;

3.12. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

3.13. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

3.13. Закон за местното самоуправление и местната администрация;

3.15. Кодекс на труда;

3.16. Кодекс за социалното осигуряване;

3.17. Закон за здравното осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 16.06.2023 г.                       Председател на комисията:     /  п  /

(Полина Цветкова)