Get Adobe Flash player

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ИСКЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Специалист – „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ в Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“    

Администрация: Специализирана администрация в централното управление на община Искър

Дирекция: “Социално-икономическо развитие и териториално и селищно устройство”

Длъжностно ниво: 13

Наименование на длъжностното ниво: Ниво специалист 1

Длъжност: Специалист – “Устройство на територията, кадастъра и регулацията, строителство и инвеститорски контрол”

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно специално – строителен техник
Професионална област: строителство
Професионален опит: не се изисква

Допълнителни изисквания:
Ø Да притежава компютърна грамотност;
Ø Да притежава знания в областта на строителството;
Ø Да познава Закона за устройство на територията  и поднормативните документи.

Необходими документи за кандидатстване;
1.Мотивационно писмо;
2.Документ за самоличност /копие/;
3.CV;
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Трудова книжка /копие/-ако е приложимо;
6.Карта от предварителен медицински преглед.

Начин на подбор на кандидатите.
Събеседване.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават на следния адрес:

Адрес: гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, център за информация и услуги, етаж 1, гише № 3

Документите за участие в конкурса се подават на горепосочения адрес лично от кандитатите или от техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

При подаване на документите кандидатите представят оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

 

Ден на публикуване:

 

04.05.2018 г.

Краен срок за подаване на документите:

04.06.2018 г. до 17.00 часа

 

Лице за контакт:

инж. Валя Костова – Директор на дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“.

Телефон: 06516/37 17