Get Adobe Flash player

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ИСКЪР

ОБЯВЯВА  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Специалист – „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ в Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“    

Администрация: Специализирана администрация в централното управление на община Искър

Дирекция: „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство”

Длъжностно ниво: 13

Наименование на длъжностното ниво: Ниво специалист 1

Длъжност: Специалист – „Устройство на територията, кадастъра и регулацията, строителство и инвеститорски контрол”

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно специално – строителен техник
Професионална област: строителство
Професионален опит: не се изисква

Допълнителни изисквания:
Ø Да притежава компютърна грамотност;
Ø Да притежава знания в областта на строителството;
Ø Да познава Закона за устройство на територията,Закона за кадастъра и имотния регистър, както и подзаконовите нормативни актове в областта на строителството.

Необходими документи за кандидатстване;
1. Мотивационно писмо;
2 .Документ за самоличност /копие/;
3. CV;
4 .Копие от диплома за завършено образование;
5. Трудова книжка /копие/ – при наличие на трудов стаж;
6. Карта от предварителен медицински преглед – при постъпване на работа.

При подаване на документите кандидатите представят и оригиналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Място за подаване на документи

I-ви етаж, Деловодството на „Център за услуги и информация”, гише № 3, общинска администрация Искър, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Срок за подаване на документите:

30 (тридесет) дни след публикуване на обявата

Начин на подбор на кандидатите
Събеседване.

За контакти:

Старши експерт “Човешки ресурси” – Емилия Симеонова 065 163 727