Get Adobe Flash player

Контакти

ОБЩИНА ИСКЪР
Работно време: 08:30 ч.-17:00 ч.
Адрес: 5868 гр.Искър, ул. „Георги Димитров“ №38
тел.код: 06516, тел: 24-24

е-mail: iskar@iskarbg.bg ,

Код по БУЛСТАТ: 000413942
Център за административно обслужване (ЦАО):

Работно време: 08:30 ч.-17:00 ч. БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
Тел.: 06516 24 24 – централа

ЗВЕНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ИСКЪР и КМЕТСТВАТА

1 Кмет инж.Иван Йолов

 

тел: 06516 37 13

е-mail: ivan_iolov@iskarbg.bg

2 Заместник-кмет Мариана Иванчовска

 

тел: 06516 37 12

е-mail: mariana_ivanchovska@iskarbg.bg

3 Заместник-кмет
4 Кмет на кметство с. Долни Луковит Десислав Атанасов

 

тел: 06352 21 26

е-mail: dolni_lukovit@iskarbg.bg

5 Кмет на кметство с. Староселци Людмил Иванов

 

тел: 06357 02 22

е-mail: staroselci@iskarbg.bg

6 Кмет на кметство с. Писарово Иван Десподов

 

тел: 06516 52 81

е-mail: pisarovo@iskarbg.com

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
1 Секретар на общината Теменужка Василева

 

тел: 06516 37 20

e-mail: tvasileva@iskarbg.bg

2 Главен архитект Бойко Балтаков

 

тел: 06516 37 40

е-mail: boiko_baltakov@iskarbg.bg

3 Служител по сигурността на информацията,ОМП,ГЗ,БД,ПАБ,КИ Валери Вълов

 

тел: 06516 37 24

е-mail: valovv@mbox.contact.bg

Длъжности пряко подчинени на Секретаря на общината
1 Главен експерт „Обществени поръчки“ Бистра Минковска

 

тел: 06516 37 21

е-mail: bistraminkovska@iskarbg.com

2 Системен администратор Георги Тончев

 

тел: 06516 37 10

е-mail: tonchevg@iskarbg.bg

1 Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и АТО на Общинския съвет Станислава Пешева

 

тел: 06516 37 19

е-mail: spesheva@iskarbg.bg

Дирекция „Финансово-стопански дейности“ (ФСД)
1 Директор Силвия Доковска

 

тел: 06516 37 18

е-mail: silvia_dokovska@iskarbg.bg

2 Главен счетоводител Малина Петровска

 

тел: 06516 37 23

е-mail: malinapetrovska@iskarbg.com

3 Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“ Веселка Михайлова

 

тел: 06516 37 28

е-mail: vmihaylova@iskarbg.bg

4 Счетоводител Филдана Кънчашка

 

тел: 06516 37 23

е-mail: fildana_kanchashka@iskarbg.bg

5 Старши счетоводител Валя Митовска

 

тел: 06516 37 29

е-mail: valiamitovska@iskarbg.com

6 Старши специалист ТРЗ Славка Рашева

 

тел: 06516 37 27

е-mail: slavkarasheva@iskarbg.com

7 Старши експерт „Местни приходи“ Цветелина Гергова

 

тел: 06516 37 05

е-mail: cvetelinagergova@iskarbg.com

8 Старши експерт „Касиер- Местни приходи“ Боряна Горнишка

 

тел: 06516 37 02

е-mail: boriana@iskarbg.bg

9 Младши експерт „Местни приходи“ Георги Флоров

 

тел: 06516 37 05

е-mail: gflorov@iskarbg.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Човешки ресурси, ГРАО и Административно-правно обслужване“
1 Директор на дирекция и Главен юрисконсулт Габриела Цолова

 

тел: 06516 37 49

е-mail: g-colova@iskarbg.bg

2 Старши юрисконсулт Йонетка Гешева

 

тел: 06516 37 07

е-mail: igesheva@iskarbg.bg

3 Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване“ Татяна Пеловска

 

тел: 06516 37 11

е-mail: tatianapelovska@iskarbg.com

4 Главен експерт „Човешки ресурси, мерки и програми за временна заетост“ Ирена Салашка

 

тел: 06516 37 51

е-mail: irenasalashka@iskarbg.com

5 Старши експерт „ГРАО и административно обслужване“ Татяна Станушева

 

тел: 06516 37 03

е-mail: tstaneva@iskarbg.com

6 Старши експерт „ГРАО и ЛБД“ Йорданка Минковска

тел: 06516 37 01

е-mail: iordankaminkovska@iskarbg.com

7 Младши експерт „Обществени поръчки“ Мерал Хюсеинова

 

тел: 06516 37 21

е-mail: meral_huseinova@iskarbg.bg

Дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство“ (СИРТСУ)
1 Директор
2 Главен инженер Николина Горанова

 

тел: 06516 37 17

е-mail: n_goranova@iskarbg.bg

3 Специалист „Инфраструктурно управление“ Милчо Дамянов

 

тел: 06516 37 16

е-mail: milcho_damianov@iskarbg.bg

4 Главен експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси“ Ани Емилова

 

тел: 06516 37 14

е-mail: ani32@iskarbg.bg

5 Главен експерт „Социално-икономически дейности, гори, земя и земеползване“ Сашо Гергов

 

тел: 06516 37 50

е-mail: gergov@iskarbg.bg

6 Главен специалист „Устройство на територията,кадастъра и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ Радослав Андреев

 

тел: 06516 37 16

е-mail: radoslavandreev@iskarbg.com

7 Старши специалист „Общинска собственост, строителство и инвеститорски контрол“ Цветанка Дишанска

 

тел: 06516 37 16

е-mail: cvetankadishanska@iskarbg.com

8 Специалист“Устройство на територията,кадастъра и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ Магдалена Златановска

 

тел: 06516 37 16

е-mail: m.zlatanovska@iskarbg.bg

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Специалист „Икономически дейности“ Стефан Пеловски

 

тел: 06516 37 50

е-mail: stefan_pelovski@iskarbg.bg

Главен експерт образование, култура, здравеопазване и екология Валентина Драгиевска

 

тел: 06516 37 14

е-mail: valentinadragievska@iskarbg.com

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА
Кметство с. Долни Луковит
Специализирана администрация
1 Старши експерт – Местни приходи, ГРАО и ВО Велислава Поповска
Кметство с. Староселци
Специализирана администрация
1 Младши експерт ГРАО и ВО Наташа Николова
Кметство с. Писарово
Специализирана администрация
1 Младши експерт ГРАО и ВО Биляна Василева