Get Adobe Flash player

Контакти

Община Искър
ЕИК: 000413942
Адрес: гр. Искър 5868, ул.“Георги Димитров “ № 38, Област Плевен
Телефон: 065 163 711
Факс: +359 065 162 196
Е-mail: iskar@iskarbg.bg
Длъжностни лица Външен телефон Вътрешен телефон
ЦЕНТРАЛА – дежурен 065 163 700 101
Кмет на общината – инж. Валентин Йорданов 065 163 713 206
Заместник кмет на общината – Емилия Тончева 065 163 712 208
Председател на Общинския съвет – Любомир Йолов 065 163 719

065 163 711

214/207
Секретар на общината – Теменужка Василева 065 163 720 215
Главен архитект – арх. Бойко Балтаков 065 163 740 318
Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ – Валери Вълов 065 163 724 305
Главен експерт “Връзки с обществеността и техническо осигуряване” – Гергана Божиновска 065 163 711 207
Звено за подпомагане дейността на Общинския съвет и неговите комисии и обществени поръчки
Главен експерт „Обществени поръчки” – Бистра Минковска 065 163 721 216
Секретар на МКБППМН и АТО
Системен администратор – инж. Георги Тончев 065 163 710 201/202
Дирекция „Финансово стопанска дейност“  
Директор на дирекция – Полина Цветкова 065 163 751 303
Главен счетоводител – Малина Петровска

Старши счетоводител – Цветелина Гергова

065 163 723 304
Старши специалист-ТРЗ – Славка Рашева 065 163 727 315
Старши счетоводител и касиер – Валя Митовска

Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” – Силвия Доковска

065 163 728 316
Дирекция „Местни приходи, ГРАО и административно правно обслужване“  
Директор на дирекция и Главен юрисконсулт – Габриела Цолова 065 163 749 217
Младши експерт-местни приходи – Радостина Милкова

Главен експерт „Местни приходи и публичен изпълнител“ – Веска Колева

065 163 705 108
Старши експерт „Касиер – Местни приходи” – Боряна Горнишка 065 163 702 104
Юрисконсулт – Йонетка Гешева 065 163 707 110
Старши експерт „ГРАО и ЛБД” – Йорданка Минковска 065 163 701 103
Старши експерт “Човешки ресурси, мерки и програми за временна заетост” – Ирена Салашка 065 163 727 315
Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” /СИРТСУ/  
Директор на дирекция – инж. Валя Костова 065 163 717 212
Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Радослав Андреев 065 163 740 318
Главен експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти“ – Сашо Велчев 065 163 750 310
Старши специалист „Общинска собственост, строителство и инвеститорски контрол” – Цветанка Дишанска

 

065 163 722 218
Специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Магдалена Златановска 065 163 715 210
Старши експерт – Образование,култура,здравеопазване, социални дейности,екология – Валентина Драгиевска 065 163 714 209
Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” – Ани Емилова

 

065 163 755 302
Главен специалист “Общински дейности и домакин” – Тихомир Велчев 065 163 708 111
Социален работник – Валентина Горанова 065 163 727 315