Get Adobe Flash player

Контакти

Община Искър
ЕИК: 000413942
Адрес: гр. Искър 5868, ул.“Георги Димитров “ № 38, Област Плевен
Телефон: 065 163 711
Факс: +359 065 162 196
Е-mail: iskar@iskarbg.bg
Длъжностни лица Външен телефон Вътрешен телефон
ЦЕНТРАЛА – дежурен 065 163 700 101
Кмет на общината – инж. Валентин Йорданов 065 163 713 206
Заместник кмет на общината – Емилия Тончева 065 163 712 208
Председател на Общинския съвет – Любомир Йолов 065 163 719 214
Секретар на общината – Теменужка Василева 065 163 720 215
Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ – Валери Вълов 065 163 724 305
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и АО“  
Директор на дирекция и главен счетоводител – Силвия Медунска

Главен експерт „Бюджет” – Силвия Доковска

065 163 718 213
Старши експерт „Бюджет и счетоводство” – Валя Митовска

Старши експерт  „Бюджет и счетоводство” – Малина Петровска

065 163 728 316
Счетоводител, касиер-домакин 065 163 729 317
Старши специалист-ТРЗ – Славка Рашева

Старши експерт “Човешки ресурси и административно обслужване” – Ирена Салашка

065 163 727 315
СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  
Младши експерт-местни приходи – Радостина Милкова

Главен експерт „Местни приходи”  – Веска Колева

065 163 705 108
Старши експерт „Касиер – Местни приходи” – Цветелина Гергова 065 163 702 104
Дирекция “ Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване”  
Директор на дирекция
Главен юрисконсулт – Габриела Цолова 065 163 722 218
Юрисконсулт – Йонетка Гешева 065 163 707 110
Старши експерт „ГРАО и ЛБД” – Йорданка Минковска 065 163 701 103
Младши експерт „Спорт и младежки дейности” 065 163 719 214
Младши експерт “Информационни технологии” – Георги Тончев 065 163 709 201
Главен експерт „Обществени поръчки” – Бистра Минковска

Старши експерт “Мерки и програми за заетост, ГРАО и административно-техническо обслужване” –  Татяна Пеловска

065 163 721 216
Главен експерт “Връзки с обществеността и техническо осигуряване” – Гергана Божиновска 065 163 711 207
Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” /СИРТСУ/  
Директор на дирекция – инж. Валя Костова 065 163 717 212
Главен архитект – арх. Бойко Балтаков 065 163 740 318
Главен инженер – Йорданка Петкова 065 163 716 211
Старши експерт „Икономически дейности”  – Нина Хинова 065 163 755 302
Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Радослав Андреев

Старши специалист „Общинска собственост, строителство и инвеститорски контрол” – Цветанка Дишанска

Специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Магдалена Златановска

065 163 715 210
Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” – Ани Емилова

Старши експерт – Образование,култура,здравеопазване, социални дейности,екология – Валентина Драгиевска

065 163 714 209
Главен специалист “Общински дейности” – Тихомир Велчев 065 163 708 111