Get Adobe Flash player

Контакти

Община Искър

ЕИК: 000413942

Адрес: гр. Искър 5868, ул.“Георги Димитров “ № 38, Област Плевен

Телефон: 065 16 2424

Факс: +359 65 16 2196

Е-mail: iskar@iskarbg.bg

Община Искър

ЕИК: 000413942

Адрес: гр. Искър 5868, ул.“Георги Димитров “ № 38, Област Плевен

Телефон: 065 16 2424

Факс: +359 65 16 2196

Е-mail: iskar@iskarbg.bg

Длъжностни лица Външен телефон Вътрешен телефон
ЦЕНТРАЛА – дежурен 06516/37-00 101
Кмет на общината – инж. Валентин Йорданов 06516/37-13 206
Заместник-кмет на общината – Емилия Тончева 06516/37-12 208
Заместник-кмет на общината – Гергана Божиновска 06516/37-18 213
Председател на Общинския съвет – Любомир Йолов 06516/37-19 214
Секретар на общината – Теменужка Василева 06516/37-20 215
Главен архитект – арх. Бойко Балтаков 06516/37-40 318
Служител по сигурността на информацията, ПАБ, КИ – Валери Вълов 06516/37-24 305
Звено за подпомагане дейността на Общинския съвет и неговите комисии и обществени поръчки
Главен експерт „Обществени поръчки” – Бистра Минковска 06516/37-21 216
Секретар на МКБППМН и АТО на Общински съвет – Станислава Пешева 06516/37-19 214
Системен администратор – инж. Георги Тончев 06516/37-10 201/202
     
Дирекция „Финансово стопанска дейност“  
Директор на дирекция – Полина Цветкова 065 163 751 303
Главен счетоводител – Малина Петровска

Старши счетоводител – Цветелина Гергова

065 163 723 304
Старши специалист-ТРЗ – Славка Рашева 06516/37-27 315
Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” – Веселка Михайлова 06516/37-28 316
Старши счетоводител и касиер – Валя Митовска

 

06516/37-29 317
     
Дирекция „Местни приходи, ГРАО и административно правно обслужване“  
Директор на дирекция и Главен юрисконсулт – Габриела Цолова 06516/37-49 217
Младши експерт-местни приходи – Георги Флоров

Главен експерт „Местни приходи и публичен изпълнител“ – Веска Колева

06516/37-05 108
Старши експерт „Касиер – Местни приходи” – Боряна Горнишка 06516/37-02 104
Старши експерт „Човешки ресурси и адмнистративно обслужване“ – Татяна Станушева    
Старши експерт „ГРАО и ЛБД” – Йорданка Минковска 06516/37-11 207
Старши експерт “Човешки ресурси, мерки и програми за временна заетост” – Ирена Салашка 06516/37-27 315
Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” /СИРТСУ/  
Директор на дирекция – инж. Валя Костова 06516/37-17 212
Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Радослав Андреев 06516/37-40 318
Главен експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти“ – Сашо Велчев 06516/37-50 310
Старши специалист „Общинска собственост, строителство и инвеститорски контрол” – Цветанка Дишанска

Специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Магдалена Златановска

06516/37-15 210
Старши експерт – Образование,култура,здравеопазване, социални дейности,екология – Валентина Драгиевска 06516/37-14 209
Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” – Ани Емилова

 

06516/37-55 302
Главен експерт „ОМП, ГЗ и инфраструктурно управление“ – Дияна Маринова   306
Главен специалист “Общински дейности и домакин” – Тихомир Велчев 06516/37-08 111
Социален работник – Валентина Горанова 06516/37-27 315